תקנון האתר

ויפר מקפידים על איכות ושרות ללא פשרות

אתר  www.viper-sports.co.il

תקנון / תנאי השימוש

  1. 1. כללי

1.1 אתר האינטרנט  www.viper-sports.co.il (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת מ.מ אייפופ ישראל בע"מ, ח.פ. 514907726 (להלן: "החברה").

1.2 כל פעולה כלשהי באתר זה, כולל הגלישה, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ורכישת מוצרים באתר כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

מטרת האתר לאפשר למשתמשים בן לקבל מידע אודות שירותים ומוצרים וחנות מקוונת לרכישת מוצרים.

1.3 תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין החברה הבעלים של האתר לבין המשתמשים בו (להלן: "המשתמש/ים או "הלקוח" או "הרוכש" או "הגולש"). כל פעולה המבוצעת באתר מותנית בקבלת התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם. השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור לכל האמור בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו ואחרים אשר מפורסמים באתר מזמן לזמן, אזי אינך רשאי לעשות שימוש ו/או לבצע פעולות כלשהן באתר. על ידי ביצוע פעולה באתר מקבל על עצמו המשתמש את כללי התקנון במלואם ולכל פרטיהם ותנאיהם.

1.4 תקנון זה אינו גורע מהוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "הוראות חוק הגנת הצרכן"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן וההתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.

1.5 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס אף לנקבה במשתמע. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך. הכותרות מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ואינן משמשות בפרשנות התקנון.

1.6 החברה זכאית לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת. להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו, חלקו, אופן השימוש בו, ו/או ליישום מסוים לפי שקול דעתה הבלעדי ללא מסירת הודעה מראש. כל כניסה ושימוש באתר, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת ונוסח התקנון כפי שהוא מופיע באתר, מזמן לזמן, יהיה הנוסח הקובע בכל עת.

1.7 רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

1.8 התכנים המוצגים באתר ויישומיו, עשויים, כולם או חלקם, להופיע ולהיות מוצגים ו/או בכל מדיה אחרת, לרבות רשת האינטרנט, תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת תקשורתית שהיא; הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים, על כל סוג של מדיה תקשורתית בהם מופיעים התכנים המוצגים באתר.

1.9 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה האסורה על פי התנאים הכלולים במסמך זה.

1.10 כל ויתור של החברה על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

1.11 כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תקנון זה וכל דין מוקנה גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, שלוחיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים המוצרים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

 

  1. 2. רישום

2.1  כל גולש אשר ירצה לבצע פעולה באתר יחויב לפתוח חשבון משתמש ולהירשם לאתר. חשבון המשתמש יאפשר למשתמש לבצע פעולות שונות באתר, וכן יאפשר גישה לפעולות שבוצעו בעבר. פתיחת חשבון משתמש כפופה למתן הסכמה לכללי תקנון זה. במסגרת ההרשמה לאתר תיתכן דרישה לביצוע הרשמה בה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. מסירת נתונים נדרשים בשדות החובה מהווה תנאי להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: “ההרשמה“). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין.

2.2       כל אדם רשאי להשתמש באתר ולבצע פעולה באתר כפוף לקיום כל התנאים הבאים: המשתמש הינו בן 18 שנים ומעלה; כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; הינו בעל כתובת במדינת בישראל; הינו בעל כתובת דאר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט; הינו בעל כרטיס אשראי  או חשבון PAYPAL אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

2.3 על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם להשתמש באתר ולבצע בו פעולות, באופן זמני או לצמיתות, בין אם אושר השימוש ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי למסור על כך הודעה מראש ו/או נימוקים.

2.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל אחד מהמקרים הבאים תישלל האפשרות להשתמש באתר: כרטיס האשראי של המשתמש הוגבל לשימוש מכל סיבה שהיא; המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים בעת ההרשמה או לאחריה; המשתמש הפר הוראה/ות מהוראות תקנון זה; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע או פגע בחברה ו/או באתר ו/או בספק ו/או צד ג'; המשתמש עבר על הוראות כל דין בכל הנוגע למסירת פרטים בעת ההרשמה כמשתמש ובנוגע לשימוש באתר; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות כל דין.

2.5 מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. החברה תהיה רשאית לנקוט בהליכים משפטיים פליליים ואזרחיים נגד מוסר פרטים כוזבים כולל בגין כל נזק שיגרם לחברה או לאתר.

 2.6 מובהר בזאת כי על הגולש יחולו התנאים הבאים בקשר לשימוש בשם משתמש: א. אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר ו/או למחוק שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע. ג. ‏המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. החברה לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במשתמש הרשום.

 

  1. תנאי עסקת הרכישה באתר

3.1       רכישות המבוצעות באתר מתבצעות באמצעות החברה.   

3.2 התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל הוראות חוק הגנת הצרכן ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות ככל שאינן ניתנות להתניה.

 3.3      בדף המכירה של כל מוצר מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, הן בשל מגבלות המדיה האלקטרונית (העברת צבעים, גוונים וכיו”ב), או שינויים הנערכים במוצרים מעת לעת.

3.4 הזמנה באמצעות האתר תתבצע על ידי מילוי טופס "בקשה להזמנה" לאחר הוספת מוצר/ים לסל הקניות. לאחר בדיקת טופס "בקשה להזמנה" על ידי נציג האתר תשלח למשתמש הודעה לטלפון סלולארי או בדואר אלקטרוני  המאשרים קליטת ההזמנה.  **אישור זה מהווה אישור שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת  אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שבבקשה להזמנה. ** במקרה הצורך, נציג האתר יצור קשר טלפוני עם המשתמש. ההזמנה מקבלת תוקף  של "עסקת רכישה" רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום בפועל. במידה וחברת האשראי תסרב לכבד תשלום, תחשב ההזמנה כמבוטלת ויחולו התנאים לגבי ביטול עסקה על ידי משתמש.

3.5 המועד הקובע לצרכי ביצוע התשלום בפועל יהיה המועד כפי שנרשם במחשבי האתר/החברה בלבד.

3.6 תנאי למתן תוקף לעסקת הרכישה הוא קליטת ואימות טופס ההזמנה תקין ומלא באתר , כשהוא מכיל את כל הפרטים הנדרשים לחיוב עבור הרכישה ולמשלוח המוצר. ככל שתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הטופס ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או  ככל שיחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה האתר רשאי לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

3.7       ככל שמולאו פרטים שגויים בטופס ההזמנה פטור האתר ו/או החברה בכל מקרה בו המוצר לא יגיע ליעדו. יגיע המוצר חזרה לחברה, יחויב הלקוח בדמי טיפול ומשלוח.

3.8       מנין ימי אספקה יחל רק לאחר אישור ההזמנה על ידי האתר וביצוע התשלום בפועל.

3.9 מחירים ותשלומים:

3.9.1 המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין במחירים המפורסמים משום התחייבות של האתר/החברה שהמחירים של המוצרים הם מחירים זולים ביותר בשוק.

3.9.2 על מחיר המוצר המופיע באתר מתווספים הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.

3.9.3 החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או חשבון PAYPAL, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין.

3.9.4 החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה, הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת ההזמנה, אישור חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לחיוב, לפי המאוחר.

3.9.5 הוזמן מוצר או שירות שניתן לשלם עבורו בתשלומים, דמי הטיפול והמשלוח לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון של המוצר.

3.9.6 המחירים המופיעים באתר משקפים את מחירי האתר בלבד ועשויים להשתנות מעת לעת ממחירי חנויות הרשת עקב הטבות ומבצעים בלעדיים לרוכשי ולקוחות האתר. בכל מקרה של אי חפיפת/התאמת מחירים בין האתר לסניפי החברה אין למשתמש והוא  מוותר כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה או האתר.

3.10     פורסם מוצר שאינו קיים במלאי או בכלל ו/או מדיה להמחשה ו/או מפרט או דף נתונים אשר נפלה בהם טעות קולמוס, או תקלה מכל סוג ,האתר ו/או החברה זכאים לבטל את העסקה בכפוף להודעה למשתמש. ככל שהמוצר אינו נמצא במלאי, האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, במידה וקיימת חלופה כזו. אם משתמש יקבל  את הצעת האתר יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם המשתמש יסרב להצעת האתר תימחק ההזמנה ולא יבוצע חיוב כרטיס האשראי במידה ובוצע תשלום עבור המוצר, יבוצע החזר כספי למשתמש ככל המוקדם האפשרי.

3.11     אמצעי תשלום: תשלום עבור הזמנת המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף או חשבון PAYPAL  הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או הסליקה הפועלות בישראל כדין. לא ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו בחו"ל, כרטיסים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב, המחאה או מזומן.

בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי או הסליקה לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הלקוח ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הלקוח.

           

4.. זמן אספקה ושיטת משלוח

4.1  משלוח המוצרים ואספקתם יעשו אך ורק בהתאם למדיניות הקבועה במסמך זה ובכפוף לשיקול דעתה של החברה.

4.2 אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע  בהתאם לבחירת סוג המשלוח והאמור בו. תוך 7 ימי עסקים בערים גדולות  ותוך 10 ימים בשאר הישובים. "ימי עסקים": ימים א'- ה', למעט ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים וימי שבתון. יום ההזמנה לא ייכלל במניין ימי העסקים אם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00.

4.3 לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח. ככל והלקוח יהיה מעוניין לרכוש את המוצר, אספקת המוצר תתבצע באחת מחנויות החברה בישראל כפי שיבחר הלקוח במועד ההזמנה ובכפוף להימצאותו של המוצר במלאי החנות.

4.2 משלוח המוצר יבוצע באמצעות שליח או דואר שליחים או שירות דואר רשום (בהתאם לשיקול דעתה של החברה) מטעם חברת דואר ישראל בע"מ ובהתאם לנהליה, לכתובת פיזית בלבד. לא יבוצע משלוח לכתובת ת.ד.

4.3 עיכוב בשליחת המוצר על ידי החברה  או חברת השליחויות  או חברת דואר ישראל בע"מ לא תהווה עילה לתביעה ואין הלקוח זכאי לתבוע כל פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף מעבר לשווי העסקה עצמה.

4.4 במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח.

4.5 במעמד האספקה יידרש הלקוח לחתום על אישור קבלת המוצר ולהציג מסמך מזהה רשמי כולל תמונה התואם לפרטי כרטיס האשראי אשר יתכן ותצולם על ידי השליח לצורך אימות קבלת המוצר.

4.6 יסופק המוצר באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ, יחולו כללי אימות קבלת המוצר לפי נהלי דואר ישראל.

4.7 במידה שמוצר לא יישלח ללקוח בתוך 14 ימי עסקים ממועד המשלוח שצוין באתר, יהיה הלקוח זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה כאמור, וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא ללקוח כל טענה או תביעה כלפי האתר ובקשר עם העסקה.

4.8 בכל מקרה בו לא יעלה בידי האתר ו/או החברה ליצור קשר עם הלקוח במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 7 ימי עסקים  מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הלקוח. במקרה זה לא יהיה על האתר לספק את המוצר, ואף לא תשמע והלקוח מנוע מלהשמיע כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר או , בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

4.9 לבחירת הלקוח אפשרות לאסוף את המוצר אשר רכש במחסן כרמיאל, כתובת: מעלה כמון 43  כרמיאל,                  טלפון: 09-7929294 , בכפוף להימצאותו של המוצר במלאי החנות.

 

  1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

5.1 עסקת רכישה באמצעות האתר מהווה עסקת מכר מרחוק לפי הוראות חוק הגנת הצרכן.

5.2 ביטול עסקת רכישה תתאפשר בהתאם הוראות תקנון זה והוראות מדיניות להחזרת מוצרים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ו/או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

5.3 חובה על המשתמש לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו על ידיו.

5.4 אופן ביטול עסקת רכישה  והחזרת מוצרים:

באמצעות פניה טלפונית לטלפון 09-7929294 או בדואר אלקטרוני oriyan@i-pop.co.il לשירות הלקוחות של החברה המופיע באתר והצגת החשבונית המעידה על ביצוע העסקה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה לפקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להחזיר את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על המשתמש בנוסף לדמי ביטול לפי חוק.

החזרת המוצר תתבצע לפני תום 30 יום מיום תוקף עסקת הרכישה או לפני תום 14 יום מיום קבלת המוצר כאשר המוצר באריזתו המקורית בצירוף חשבונית מקורית באמצעות החזרה פיזית. החזרת המוצר וביטול העסקה תתאפשר אך ורק בנקודת האיסוף אלא אם כן נקבע אחרת בתיאום מול החברה  ובצירוף חשבונית הקניה, לאחר שהמוצר נבדק על ידי החברה או מי מטעמה ונמצא שלא נעשה בו כל שימוש, והוא באריזתו המקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה או פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מבניהם.

החזרת תשלום למשתמש תתבצע בתום 14 ימים לאחר קבלת המוצר בפועל על ידי החברה.

החזרת מוצר פגום: במקרה של מוצר פגום, על המשתמש להגיע לאחד מחנויות החברה  בצירוף חשבונית הקניה. במידה שהמוצר תקין ולא עבר זמן ההחלפה בהתאם להוראות החוק ובלבד שהמוצר נמצא במלאי אצל הספק, יחליפו בסניף את המוצר.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף כלשהו. אם המוצר סופק – יתבקש הרוכש להחזירו לחנות החברה הקרובה לביתו .

5.5 ביטול רכישה על ידי החברה: החברה זכאית, על פי שקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להפסיק ו/או לדחות כל עסקה שפורסמה באתר כולה או חלקה ו/או את פעילות האתר כולה ו/או חלקה וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר למשתמש בדוא"ל ולחשבון המשתמש  ו/או באמצעות  SMS ותפרט את הנימוק לביטול העסקה ומדוע לא יצאה לפועל לרבות אישור זיכוי כרטיס האשראי (ככל שחויב). החברה לא תחייב את כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו את סכום הרכישה, לפי העניין ותודיע על כך למשתמש בדרכים כאמור לעיל. למעט בגין השבת סכום הרכישה, אם בוצע בפועל חיוב של כרטיס האשראי, לא יהיו למשתמש או לרוכש כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בגין ביטול העסקה לפי סעיף זה.

5.6 ביטול עסקת מכירה על ידי החברה: מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובנוסף לכל האמור בתקנון זה בנוגע לביטול עסקת מכירה, תהיה החברה רשאית לבטל עסקת מכירה, אף לאחר הצגתה באתר, בכל אחד ממקרים אלו: נפלה טעות קולמוס בולטת  או טעות טכנית במחיר המוצר או בתיאורו; תוך כדי הליכי המכירה התבצעה פעילות בלתי חוקית של המשתמשים או צד ג'; במקרה של תקלה טכנית, כוח עליון, פעולות מלחמה או כל אירוע ו/או מצב שהוא שאינם מאפשרים ביצוע תקין של עסקת המכירה.

5.7 החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או בטלפון הסלולארי שלו.

 

  1. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

6.1 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מן התקנון ותנאי השימוש. החברה רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.           

6.2  בעת יצירת חשבון משתמש באתר יש למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה או שם תאגיד; מספר תעודת זהות או מספר תאגיד; כתובת דואר אלקטרוני בתוקף; מספר טלפון; דרכי התקשרות; פרטי כרטיס אשראי; ועוד. אין חובה למסור את כל הפרטים, אולם לא ניתן יהיה לבצע רכישה ללא השלמתם.

6.3 הפרטים האישיים של המשתמש וכן מידע שנצבר לגבי משתמש במהלך גלישתו באתר יישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

6.4 החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים אישיים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת אם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר ו/או נדרש על   פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.

 6.5 החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לצורך ביצוע תשלום בגין עסקה לגביה הגיש בקשה להזמנה, ולא תעביר אותם לאף גורם.

6.6 על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי במקרים אלו: המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי; בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

6.7 המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 6.8      החברה רשאית לעשות שימוש ב" עוגיות" -" cookies " – על מנת לחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה כמשתמש לאתר. המשתמש יכול למחוק את ה cookies מהמחשב שלו וכן להגדיר את הדפדפן שלו כך שידחה cookies .

6.9 האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש בפרטים אישיים של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח נתונים סטטיסטים בדבר מספר מבקרים באתר, הרגלי רכישה ודפוסי התנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי בירור תלונות ו/או שאלות. נתונים שיימסרו לגוף שלישי לצורך ניתוח נתונים סטטיסטיים יימסרו באופן אנונימי בלבד ללא זיהוי וציון שום פרטים אישיים.

6.10     החברה תנקוט באמצעי אבטחה מקובלים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט כדי לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי המשתמשים. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מוצפנת לפי תקן.

6.11     היות ומדובר בסביבת אינטרנט מקוונת שבה אין אפשרות להבטיח חסינות מוחלטת בפני חדירה, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד, ובמקרה בו תהיה חדירה למאגרי המידע של החברה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או ודרישה מהחברה.

 6.12 החברה אינה אחראית בשום צורה לכל מקרה בו שם משתמש וסיסמא הועברו לאחר מלבד המשתמש מכל סיבה שהיא.

6.13     החברה לא תישא באחריות לכל הוצאה, אובדן רווחים, הפסד, נזק, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם ובמידה שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

  1. הגבלת אחריות

7.1 החברה או מי מטעמה אינה מיצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליהם לפי דין. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

אחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות, ככל שקיימת ושמצורפת אליהם. בכל מקרה, ותחת כל עילה משפטית שהיא, החבות בגין מוצרים הנמכרים באתר, תהא על פי דין, ולא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר או השירות שהוזמנו על ידי הרוכש.

7.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

7.3       החברה אינה אחראית לכל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כולל יצרנים או ספקים, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, וכל האחריות חלה על הצדדים השלישיים.

7.4       האתר עשוי להציג או לכלול קישורים  -"לינקים" ((LINKS לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות/מופעלים על ידי החברה, לרבות, יצרנים, משווקים מורשים או בלתי מורשים או כל גוף שהוא. השימוש באתרי האינטרנט שהקישורים אליהם מופיעים באתר הינו באחריות המשתמש בלבד ובכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות  של אתרי אינטרנט מקושרים.

אין לראות באתר ו/או בקישורים המופיעים באתר  ו/או בתכנים המוצגים באתר ו/או במידע המפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים  משום המלצה ו/או חוות דעת על אותו אתר  ו/או עידוד מטעם החברה לרכוש את מוצרים ו/או השירותים המוצעים בהן ו/או המלצה או הבעת דעה בעניין המוצרים או הכדאיות ברכישתם.

החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר או להוסיף כל קישור מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יפעלו.

7.5       החברה ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין צדדים שלישיים למשתמשים באמצעות האתר.

7.6       תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד אין להסתמך עליהם, ונמסרים לאתר על ידי הספקים. במקרה בו נפלה טעות קולמוס ברורה על פניה בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

7.7       החברה תעשה מאמצים להבטיח את פעילותו התקינה של האתר. יחד עם זאת, יתכן שבשל תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או הצורך בתחזוקת האתר ו/או בעיות בספקי האינטרנט השונים ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי תקשורת, פעולות של משתמשים לא ירשמו או יתעדכנו. עקב כך, המשתמש לוקח על עצמו את האחריות המלאה, בביצוע כל פעולה באתר, לכל הוצאה, נזק, הפסד, הסתמכות, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות להפסקה או שיבושים בפעילות האתר. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים במקרה בו  עסקת רכישה של משתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא, טכנית או אחרת ו/או כל בעיה המונעת ממשתמש לעשות כל פעולה שהיא באתר. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת ולכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם. החברה אינה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף- שיגרם עקב הפסקת פעילות האתר.

7.8       החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא יישאו באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, הפסד, הוצאה, אבדן רווחים, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכולי שנגרמו, אם ובמידה שנגרמו, ישיר ו/או עקיף, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, הסתמכות על מידע אליו ניתן להגיע מהאתר, תכניו של קישור (Link) חיצוני באתר, אי פעולה של קישור (Link) חיצוני באתר, הסתמכות על תכניו של קישור (Link) חיצוני באתר, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).

7.9       בכל מקרה לא תהיה החברה האתר או מי מטעמם אחראים לפעילות של גורם כלשהוא אשר אינם בשליטתם המלאה ולנזקים מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמו עקב כוח עליון או כל אירוע שאינו בשליטת החברה או האתר, לרבות, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

7.10     כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

7.11     לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

7.12     פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

7.13     החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

7.14     היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה או מי ממועסקיה.

7.15     שום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

7.16 על אף כל האמור לעיל, במידה וככל שיקבע כי החברה אחראית לנזק כלשהוא, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

7.17 המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ”ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

  1. שימוש באתר

8.1       אין לעשות שימוש בלתי חוקי ובלתי מורשה באתר.

8.2       מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

8.3       הרשות הניתנת לגולשים ומשתמשים ל'הוריד (download) 'טפסים או נתונים למחשב האישי ניתנת לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי. היתר זה, כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובתוכנו של האתר בכלל.

  1. קנין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

9.1 האתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, וזכויות קניין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, כל התוכן של האתר. נאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

9.2       כל המוצג באתר זה, כולל אייקונים, גרפיקה, סימני מסחר, סימני לוגו, עיצוב , מלל, תוכן, תצוגה, עיצובים, תמונות , מוסיקה, וידאו, קול , תוכנות מחשב, וכיוצ"ב, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הקניין. העברה, העתקה כלשהי, מכירה, שינוי, שכפול, הפצה, שידור, פרסום, קישור, ניצול או שימוש אחר של אתר זה או כל המוצג בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה – אסורה בהחלט.

9.3       כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

9.4       החברה הינה בעלת זכות יוצרים בשירותים, בתוכן ובקידום של התוכן באתר, כולל טקסט, גרפיקה, תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, מצגות, גרפים, יישומי תוכנה, או שניתנו לחברה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין לשנות, לפרסם, להעביר או למכור, או לנצל או להשתמש בדרך כלשהי בתוכן, במלואו או בחלקו. אין לעשות כל פעולה שהיא העלולה לפגוע בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור לעיל.

9.5     החברה אינה חייבת לסמן או לציין חומר המוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

  1. הדין החל ומקום השיפוט

10.1     הדין החל על תקנון זה וכל עניין הקשור לאתר הוא הדין הישראלי בלבד.

10.2     בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

10.3     האמור לעיל חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל.

 

  1. 11. שונות

11.1 רישומי המחשב החברה  בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

11.2 בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתקנון זה ניתן לשלוח  דואר אלקטרוני לכתובת

oriyan@I-POP.CO.IL . בפנייה יש לכלול פרטים מלאים, לרבות, כתובת ודואר אלקטרוני ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

11.3 פרטים ליצירת קשר עם החברה:

שרות לקוחות: טלפון: 09-7929294

דואר אלקטרוני: oriyan@i-pop.co.il

כתובת: גיבורי ישראל 14 בית הגפן נתניה

 

 

דילוג לתוכן